พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2562

โครงการพัฒนาฐานข้อมูลทะเบียนพรุในประเทศไทย สำหรับการพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารจัดการพื้นที่พรุในประเทศไทย

คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ม.อ. ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เกื้ออนันต์ เตชะโต (คณบดี)

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วรางคณา จุติดำรงค์พันธ์

24 กันยายน "วันมหิดล"

ข่าวสารทั้งหมด

post thumb

SDG 1

SDG 1

post thumb

SDG 2

post thumb

SDG 3

post thumb

SDG 4

post thumb

SDG 5

post thumb

ประกาศขายทอดตลาด ปี 2563

ประกาศคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การขายทอดตลาด

top