วิทยากรจิตอาสา

ขอแสดงความยินดีกับ Mr. Khandaker Dahirul Islam นักศึกษาระดับปริญญาเอก

คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ขอแสดงความยินดีกับ Mr. Khandaker Dahirul Islam นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้รับรางวัล Best Paper Award ในหัวข้อ ‘Investigation of Small Wind Turb

ม.สงขลานครินทร์ ออกมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า

ข่าวสารทั้งหมด

post thumb

ตำแหน่ง อาจารย์

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งอาจารย์

top