Newsletter ::
 
 
วิสัยทัศน์ :: ผู้นำด้านการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในเชิงบูรณาการของภาคใต้ มุ่งสู่มาตรฐานในระดับสากล :::

2556scheduledorientation.jpg 2556scheduledorientation.jpg 2557enviedu.jpg

logo-annualreport2.jpg logo_qa.jpg logo-calendar.jpg

psuaward58.jpg

 ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดถังหมักตัวอย่างชีวภาพ (Fermenter)(หมดเขต19 ตุลาคม 58)  
 ประกาศ ผลการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยจ้างด้วยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง อาจารย์  
 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมระบบโลก  
 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร วิทยาศาสตรดุษบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมระบบโลก  
 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชน  
 ประกาศ : เรื่องเช่าพื้นที่ร้านเครื่องดื่มอาคารคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม  
 ประกาศ ค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพฯ
 ประกาศ ทุนการศึกษา คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม  
 ประกาศคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครนทร์ เรื่อง การส่งผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์ในรูปแบบโปสเตอร์  
 ประกาศจากบัณฑิตวิทยาลัยเรื่องขอขยายเวลาส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์เกินกว่าระเบียบกำหนด
 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา แบบ ก2
 อ่านต่อ...

Graduate Presentation
 Graduate Seminar :: เชิญผู้สนใจเข้ารับฟัง การสัมมนาบัณฑิตศึกษา ::
 Proposal Defense :: เชิญผู้สนใจเข้ารับฟัง การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ::
 Dissertation :: เชิญผู้สนใจเข้ารับฟัง การสอบวิทยานิพนธ์::
 Qualifying Exam :: การสอบวัดคุณสมบัตินักศึกษาปริญญาเอก ::

QA :: สารสนเทศสำหรับการประกันคุณภาพ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพปีการศึกษา 2557 :: Click
รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพปีการศึกษา 2556 :: Click
รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพปีการศึกษา 2555 :: Click
รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพปีการศึกษา 2554 :: Click
 รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ประจำปีการศึกษา 2553 :: Click

รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพปีการศึกษา 2553 :: Click
รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพปีการศึกษา 2552 :: Click

รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพปีการศึกษา 2551 :: Click
รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพปีการศึกษา 2550 :: Click                 
รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพปีการศึกษา 2549 :: Click
รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพปีการศึกษา 2548 :: Click


Announce
ข้อมูลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม :: Click
รายงานทรัพย์สินเพิ่มขึ้นในรอบปี คณะการขัดการสิ่งแวดล้อม :: Click  
เข้าสู่เว็บ งานพัสดุ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม :: Click
             

Finance
ข้อมูลทางบัญชี คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม :: Click


Thesis วิทยานิพนธ์
Thesis
วิทยานิพนธ์
รายชื่อวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Click

GIS ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
(Geographic Information Systems) เป็นเครื่องมือที่ใช้ใน การวิเคราะห์ ข้อมูล เชิงพื้นที่ (Spatial Data) โดย ข้อมูล ลักษณะ ต่างๆ ในพื้นที่ ที่ทำการ ศึกษา จะถูกนำมา จัดให้อยู่ในรูปแบบ ที่มีความสัมพันธ์ เชื่อมโยง กันและกัน ซึ่ง จะขึ้นอยู่กับชนิด และ ราย ละเอียด ของข้อมูล นั้นๆ เพื่อให้ได้ ผลลัพธ์ ที่ดีที่สุด ตาม ต้องการ
Click
สถานวิจัยพื้นที่ชุ่มน้ำ
(ร่วมกับ Wetlands international)
Wetlands international กำเนิดขึ้นในปี พ.ศ. 2538 โดยการรวมตัวกัน ของ หลาย องค์กร มีภารกิจเพื่อรักษา และ ฟื้นฟู ทรัพยากร ความหลากหลาย ทาง ชีวภาพ ของพื้นที่ชุ่มน้ำ ผ่านการวิจัย แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร และ กิจกรรม การอนุรักษ์
เว็บ ศูนย์ปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม

ISO/IEC 17025 : 2005 Certified
ศูนย์ปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม

ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ
จากสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
Click : LA-I-0423_Eng_PSU
Click : LA-I-0423_Thai_PSU[1]
Click : Lab Center


ศูนย์วิจัยเพื่อส่งเสริมและบริการจัดการแหล่งท่องเที่ยวลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
IECO-SLB
ศูนย์วิจัยเพื่อส่งเสริมและบริการจัดการ
แหล่งท่องเที่ยวลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
Click
Risk Research Unit
หน่วยวิจัยการจัดการความเสี่ยง
Click
EHWMSUC ศูนย์ความเป็นเลิศ
แห่งชาติ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและ
ของเสียอันตราย ศูนย์เครือข่ายภาคใต้
Click
Songkhla Lake Basin
Songkhla Lake Basin
โครงการลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
Click
Biogeochemical&Environmental
Change Research Unit
หน่วยวิจัยชีวธรณีเคมีและ
การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม
 Economic Environmental Research Unit
 หน่วยวิจัยเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 นำเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม  สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
 Click
 
FoEM Channel
FoEM Channel 
FoEmPSU's Youtube Channel

สวล.ทีวี. ชมวีดิทัศน์ย้อนหลังรายการต่างๆ
Click
เว็บลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา
Careutapao
โครงการ ลู่มน้ำคลองอู่ตะเภา
Click  
Rakkhaokhohong :: โครงการร่วมอนุรักษ์เขาคอหงส์
Rakkhaokhohong
โครงการร่วมอนุรักษ์เขาคอหงส์
Click  
Media & Document Download
ดาวน์โหลดเอกสาร Poster และ
สื่อต่างๆ Video Sound ที่น่าสนใจ
Click  
 PSU Hall of History
 หอประวัติ ม.อ.
 Click  
   

Truehits Stat
ข้อมูลสถิติการเข้าชมเว็บไซต์คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
จาก Truehits.net สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) Click
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม


 

 
Introduction of FoEM คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม Faculty of Environmental Management, PSU. YouTube Share on Facebook Share on Facebook