ขอบข่ายความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ
 
การให้บริการ
 
Click > ชมภาพใหญ่
Click > ชมภาพใหญ่
Click > ชมภาพใหญ่
Click > ชมภาพใหญ่
 
การให้บริการ
การให้บริการทดสอบตัวอย่างน้ำ
- น้ำทิ้ง
- น้ำเสีย
- น้ำธรรมชาติ
- น้ำดื่ม
- น้ำประปา
การให้บริการลูกค้า
- การให้บริการเข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงาน ของศูนย์ฯ
- การให้คำแนะนำทางด้านวิชาการ
- การให้บริการรับฝากเก็บตัวอย่าง
 
ขั้นตอนการขอรับบริการทดสอบตัวอย่าง
ผู้ขอรับบริการนำตัวอย่างน้ำส่งที่ศูนย์ปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม (ชั้น 5)
เจ้าหน้าที่ศูนย์ ฯ ตรวจสอบสภาพตัวอย่างและนัดรับผลการทดสอบ
ชำระเงินค่าบริการทดสอบที่ฝ่ายการเงิน สำนักงานคณะ ฯ (ชั้น 3)
รับรายงานผลการทดสอบตามวันที่กำหนด (มารับด้วยตัวเอง / ส่งผลทางไปรษณีย์)
 
 
อัตราค่าบริการทดสอบคุณภาพน้ำ
 
ศูนย์ปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม ISO/IEC 17025 Certified

update : 23 September 2015

PSU. Faculty of Environmental Management