กำหนดการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ

การจัดการของเสียและพลังงานทางเลือกในสภาวะโลกร้อน : โอกาสและความท้าทาย

ระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2553

ณ จุติ A โรงแรมเจ.บี. หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553

8.00 – 8.30 น.
ลงทะเบียน
8.30 – 8.45 น.
กล่าวรายงานโดยคณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
กล่าวเปิดงานโดยอธิการบดี
8.45 – 9.30 น.
บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ แนวทางการพัฒนานวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ”
โดย ดร.สุรพิชญ ลอยกุลนันท์
9.30 – 9.45 น.
พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม และ นำเสนอโปสเตอร์
9.45 – 11.45 น.
นำเสนอบทความช่วงที่ 1 (6 บทความ)
 
11.45 – 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
 
13.00 – 13.45 น.
บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ แนวทางความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมมิติทางสิ่งแวดล้อม ”
 
โดย คุณณรงค์ศักดิ์ ไชยสิทธิ์ ผู้จัดการฝ่าย OE/HES process & technical support
 
บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด
 
13.45 – 15. 05 น.
นำเสนอบทความช่วงที่ 2 (4 บทความ)
 
15. 05 – 15. 20 น.
พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม และ นำเสนอโปสเตอร์
 
15.20 – 17.00 น.
นำเสนอบทความช่วงที่ 3 ( 5 บทความ)
 
18.00 น. เป็นต้นไป
รับประทานอาหารเย็น
 

 

 
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553
 
8.00 – 8.30 น.
ลงทะเบียน
 
8.30 – 9.15 น.
บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ นิวเคลียร์ทางเลือกสำหรับอนาคตและการจัดการในสภาวะโลกร้อน ”
 
โดย ดร. มนูญ อร่ามรัตน์ อดีตเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
 
9.15 – 10.40 น.
นำเสนอบทความช่วงที่ 1 ( 3 บทความ)
 
10.40 – 11.55 น.

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม และ นำเสนอโปสเตอร์ (เสริฟในห้องประชุม)

นำเสนอบทความช่วงที่ 2 (5 บทความ)

11.55 – 13.20 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น เป็นต้นไป
ทัศนศึกษา ไหว้เจ้าแม่กวนอิมและ เลือกซื้อของ ตลาดกิมหยง

**********************************************

   
หมายเหตุ : กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม